Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES EN INLEIDING

 

In deze algemene voorwaarden verwijzen de woorden “u” en “uw” naar elke klant (“Klant”) en diens aangestelden, met inbegrip van diens administratieve contactpersoon, terwijl de woorden “wij/we” en “ons/onze” verwijzen naar iPower NV, Bisschoppenhoflaan 380, 2100 Deurne, België, BE 0862.692.858, en diens volle dochters Keyboost en SEO Page Optimizer.  

 

Deze algemene voorwaarden verduidelijken onze verplichtingen jegens u en uw verplichtingen jegens ons, in verband met de door u aangekochte of gevraagde dienst(en) van SEO Page Optimizer. Door aankoop van die dienst(en) stemt u ermee in dat er bij ons een account wordt aangemaakt voor dergelijke diensten.  

 

Wanneer u gebruikmaakt van uw account of u iemand anders de toestemming geeft om uw account te gebruiken voor aankoop van of toegang tot de dienst(en) van SEO Page Optimizer of voor annulering of wijziging van die dienst(en) (zelfs indien we niet in kennis werden gesteld van dergelijke toestemming), dan dekt onderhavige algemene voorwaarden dergelijke diensten of acties. Daarenboven stemt u ermee in dat de administratieve contactpersoon voor alle aan u geleverde diensten uw tussenpersoon is, met volledige volmacht om u te vertegenwoordigen inzake dergelijke diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de bevoegdheid om dergelijke diensten te beëindigen, over te dragen (indien overdracht is toegestaan door de voorwaarden) of te wijzigen, of om bijkomende diensten aan te kopen.  

 

De aanvaarding van uw aanvra(a)g(en) voor onze diensten en de uitvoering van onze diensten zullen plaatsvinden in onze kantoren te Deurne, België, tenzij contractueel anders bedongen. 

 

 1. DIVERSE DIENSTEN

 

De artikelen 1 tot en met 18 zijn van toepassing op alle door u gevraagde of aangekochte diensten van SEO Page Optimizer.  

 
BELANGRIJKE OPMERKING INZAKE GEBUNDELDE DIENSTEN: Indien u overgaat tot aankoop van diensten van SEO Page Optimizer die samen worden verkocht binnen een pakket, zal beëindiging van een onderdeel van deze diensten leiden tot de mogelijke beëindiging van alle diensten, naar keuze van SEO Page Optimizer. 

 

 1. TARIEVEN, BETALING EN DIENSTVERLENINGSTERMIJN

 

In ruil voor de door u aangekochte diensten stemt u ermee in aan SEO Page Optimizer de ten tijde van uw aankoop geldende tarieven te betalen na ontvangst van uw factuur van SEO Page Optimizer. Betaling via een permanente betalingsopdracht aan de bank is mogelijk indien voorzien in het gekozen contract. Alle tarieven zijn onmiddellijk betaalbaar en niet-terugvorderbaar.  

 

Een hernieuwing van uw diensten bij ons is onderworpen aan onze op dat ogenblik geldende voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, succesvolle voltooiing van de toepasselijke authentificatieprocedure, en betaling van alle op het ogenblik van de hernieuwing geldende tarieven voor dienstverlening.  

 

Bijkomende betalingsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn op de door u aangekochte diensten van SEO Page Optimizer. In elk geval bent u en u alleen verantwoordelijk voor de kredietkaartinformatie die u doorgeeft aan SEO Page Optimizer en moet u SEO Page Optimizer dan ook onmiddellijk inlichten over elke wijziging (bv. wijziging van vervaldatum of rekeningnummer). Daarenboven bent u en u alleen verantwoordelijk voor het hernieuwen van de dienstverlening. SEO Page Optimizer zal niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij in verband met de hier beschreven hernieuwing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke nalatigheid of fout in het hernieuwen van de dienstverlening.  

 

U stemt in met betaling van elke meerwaardebelasting, verkoopsbelasting en andere belastingen, (behoudens de belastingen op het inkomen van SEO Page Optimizer) die verband houden met de diensten van SEO Page Optimizer of de onder deze voorwaarden door u gedane betalingen.  

 

Alle betalingen voor diensten van SEO Page Optimizer zullen gebeuren in euro. De betaling moet voor de vervaldatum van de factuur uitgevoerd worden. In geval van vertraging van de betaling, wordt de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire sanctie van 15 %, met een minimum van 25,00 euro. De bedragen van eventuele openstaande facturen, inclusief de sancties, brengen een interest op van 15% per jaar.  

 

Alle bestellingen, facturen, herinneringen en alle andere meldingen worden uitsluitend via e-mail verstuurd. Indien u uw facturen per post wilt krijgen, moet dit schriftelijk gemeld worden en worden er per factuur 25€ administratieve kosten aangerekend. 

 

 1. CORRECTE INFORMATIE

 

U stemt ermee in om: (1) waarachtige, actuele en correcte informatie te verstrekken in verband met uzelf en/of uw bedrijf, zoals wordt vereist bij het aanvraagproces; en (2) overeenkomstig onze wijzigingsprocedures de door u bij de aankoop van onze diensten aan ons verstrekte informatie bij te houden en bij te werken, met het oog op actuele, volledige en correcte gegevens. We baseren ons op die informatie om u belangrijke informatie en berichten te sturen over uw account en onze diensten.  

 

U stemt ermee in dat SEO Page Optimizer (rechtstreeks of via haar derde dienstenleveranciers) gemachtigd is, maar niet verplicht, tot wijziging van enige adresinformatie die verband houdt met uw account (bv. adres van de klant, facturatieadres, enz.) en u stemt ermee in dat SEO Page Optimizer gebruik mag maken van en voortgaan op dergelijk gewijzigde adresinformatie voor alles wat te maken heeft met uw account (met inbegrip van verzending van facturen en andere belangrijke accountinformatie), alsof dergelijke wijzigingen direct door u werden aangebracht.  

 

U stemt ermee in alle informatie die door SEO Page Optimizer op de site moet worden gezet of die gebruikt moet worden voor websiteoptimalisatie, zoekmachineoptimalisatie, e-marketing of welke andere diensten van SEO Page Optimizer dan ook, op digitale wijze te bezorgen. Andere wijzen van informatieverstrekking kunnen niet aanvaard worden. 

 

 1. PRIVACY

 

U verzekert ons dat u informatie verstrekte aan en toestemming bekwam van elke derde persoon wiens persoonlijke gegevens u ons verstrekt, inzake: (i) de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens van dergelijke derde partij werden verzameld, (ii) de ontvangers of groepen ontvangers van de persoonlijke gegevens van de derde partij, (iii) welke van de gegevens van de derde partij verplicht zijn en welke gegevens, als er al zijn, vrijwillig zijn, en (iv) hoe de derde partij toegang kan krijgen tot en, indien noodzakelijk, rechtzetting kan verkrijgen van de over haar bijgehouden gegevens. Verder stemt u ermee in dat u dergelijke kennisgeving zal verstrekken aan en dergelijke instemming zal bekomen inzake alle persoonlijke gegevens van derden die u ons in de toekomst zal verstrekken.  

 

We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet verstrekken van een kennisgeving aan of het niet bekomen van de instemming van dergelijke personen, noch voor de verstrekking door u van gedateerde, onvolledige of incorrecte informatie. U hebt kennis genomen van het mogelijke gebruik door SEO Page Optimizer van de door u over uzelf of derden verstrekte gegeven en geeft SEO Page Optimizer ter zake de toestemming tot dit gebruik, conform de Belgische wetgeving inzake privacy. 

 

 1. EIGENDOM

 

U erkent dat er geen intellectuele eigendomsrechten van SEO Page Optimizer aan u worden overgedragen en dat u geen expliciete of impliciete rechten verkrijgt op dienstverlening van SEO Page Optimizer of diens licentiegevers, behoudens de uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden verleende rechten.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

SEO Page Optimizer verbindt zich ertoe de haar opgelegde verplichtingen zoals bepaald in deze voorwaarden na te komen. SEO Page Optimizer komt niet tussenbeide inzake eventuele contractuele betrekkingen tussen u en de andere internetgebruikers. Indien u openstaande facturen hebt, kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste van SEO Page Optimizer worden ingeroepen. SEO Page Optimizer neemt geen enkele verantwoordelijkheid inzake schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit storingen van de apparatuur van u of elke andere derde.  

 

SEO Page Optimizer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die voortvloeit uit een daling van de website van de klant in de rankings van Google of andere zoekmachines, ongeacht of de lagere positie in de zoekresultaten van deze of andere zoekmachines in verband staat met de door SEO Page Optimizer geleverde diensten of niet.  

 

Bovendien kan de verantwoordelijkheid van SEO Page Optimizer niet worden ingeroepen als de versturing van de gegevens werd verstoord of verhinderd door een gebeurtenis buiten de wil van SEO Page Optimizer, zoals een aantasting van het programma of van de gegevensopslagmedia wegens enig mogelijk ongeluk (schok, te hoge spanning, blikseminslag, … ), variaties of onderbreking van de elektriciteitstoevoer, storing of onderbreking van het telecommunicatienetwerk, ontregeling van de toegang tot het internet, aanpassing van de informaticaconfiguratie door een derde partij, enz.  

 

SEO Page Optimizer aanvaardt slechts een inspanningsverbintenis, in geen geval een resultaatsverbintenis, voor alle door SEO Page Optimizer geleverde diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) websiteoptimalisatie, zoekmachineoptimalisatie en e-marketing.  

 

SEO Page Optimizer is alleen gebonden aan de goede uitvoering van de dienstverlening voor de beveiligde online gegevensopslag als u in eerste instantie en voor de hele duur van de dienstverlening uw verplichtingen nakomt. Bij gebreke hieraan te voldoen kan SEO Page Optimizer de samenwerking als verbroken beschouwen of haar verplichtingen opschorten.  

  

In geval u een klacht hebt die verband houdt met het niet functioneren van het systeem of met een schadegeval, dient u SEO Page Optimizer hiervan op de hoogte te brengen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, binnen de 72 uren volgend op de datum waarop u kennis hebt genomen van de feiten, op straffe van verval. In geval van directe of indirecte schade geleden door u blijft de verantwoordelijkheid van SEO Page Optimizer voor schade beperkt tot de grenzen die rechtstreeks te maken hebben met de in deze voorwaarden beschreven verplichtingen.  

 

Ten opzichte van derden blijft u zelf verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade, buiten genoemde verplichtingen van SEO Page Optimizer. De dienstverlening voor gegevensopslag ontheft u niet van de voorzorg om, indien u dat wenst, een verzekering af te sluiten die het informaticarisico dekt.  

 

U staat zelf in voor de naleving van de auteursrechten en intellectuele rechten die aan afbeeldingen en/of logo’s verbonden zijn, en verbindt zich ertoe vooraf ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen ter zake is voldaan. U vrijwaart bij dezen SEO Page Optimizer tegen eventuele rechtsmiddelen die ter zake tegen SEO Page Optimizer zouden worden ingeleid. Het gebruik van de website en/of van de geleverde goederen is volledig op uw eigen verantwoordelijkheid.  

 

U blijft ter zake de enige verantwoordelijke betreffende de correcte toepassing van de wetgeving. Zo zult u onder meer de wetgeving inzake de handelspraktijken (wet van 14 juli 1991), de privacy en de goede zeden naleven. U aanvaardt bij deze uitdrukkelijk dat bij niet-naleving van deze bepaling SEO Page Optimizer dit als een grond van verbreking lastens u kan beschouwen. 

 

 1. VRIJWARING

 

Wanneer we worden bedreigd met een procedure of wanneer we worden vervolgd door een derde partij, dient u ons te vrijwaren. We zullen het recht hebben om deel te nemen aan uw verdediging tegen een vordering van een derde partij inzake uw gebruik van de diensten van SEO Page Optimizer, met een advocaat van onze keuze en op onze eigen kosten. U en u alleen zal verantwoordelijk zijn om ons te verdedigen tegen enige vordering. 

 

 1. DUUR VAN DE DIENSTVERLENING – ONTBINDING 

 

De dienstverlening van SEO Page Optimizer bestaat uit analyses van een specifieke webpagina of een html-bestand voor een specifiek keyword, volgens taal en geografische locatie. Als geregistreerde gebruiker heeft een klant recht op één gratis analyse per dag. Als een klant extra analyses wilt, kan hij/zij die bestellen en vooraf betalen, online of via overschrijving. Zodra de betaling bij SEO Page Optimizer geregistreerd is, wordt de teller van de analyses aangevuld met de door de klant bestelde en betaalde analyses. De klant die analyses inzetten wanneer hij/zij wil, voor iedere gebruikte analyse gaat de teller naar beneden.

 

Indien een klant extra analyses besteld en betaald heeft en die niet heeft gebruikt wanneer het account van de klant op zijn/haar verzoek wordt stopgezet, worden die extra analyses op de teller in geen geval terugbetaald.  

 

Indien een klant één of meer geoptimaliseerde pagina’s bestelt, stopt de dienstverlening van SEO Page Optimizer zodra de html-bestanden met de geoptimaliseerde content opgeleverd zijn aan de klant. 

 

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.  


Werkwijze voor het aanleveren van geoptimaliseerde pagina’s: 

  

 Indien u, bij handelsoverdracht, de onderhavige dienstverlenging laat overnemen door een door SEO Page Optimizer, of degene aan wie de rechten zijn overgedragen of in pand gegeven, goedgekeurde opvolger, wordt de oorspronkelijke contractant, die geen achterstallen heeft inzake betaling, vrijgesteld van zijn verplichtingen en dus ook van de bovenvermelde vergoedingen. Indien de overdracht niet wordt goedgekeurd door SEO Page Optimizer, of degene aan wie de rechten zijn overgedragen of in pand gegeven, blijft u zelf gehouden tot naleving van deze voorwaarden.  

 

 

 1. VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIE

 

U stemt ermee in en u verzekert dat: (i) uw registratie noch het gebruik van enige diensten van SEO Page Optimizer, noch de wijze waarop u dergelijke diensten van SEO Page Optimizer wilt gebruiken, direct noch indirect een inbreuk vormen op de wettelijke rechten van een derde partij, (ii) u de vereiste bekwaamheid en machtiging bezit voor uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden en voor uitvoering van alle hierin vermelde verplichtingen (iii) u de wettelijke leeftijd bezit om overeenkomsten te sluiten en (iv) u instemt met naleving van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften. 

 

 1. TOEGANG TOT DE ACCOUNT

 

Voor toegang tot de diensten van SEO Page Optimizer of met het oog op een wijziging van uw account, kunt u worden verzocht tot het opzetten van een account en het verkrijgen van een loginnaam, een accountnummer, een wachtwoord en/of een wachtzin. U machtigt ons tot verwerking van alle verrichtingen op uw account die gebeuren via het gebruik van de naam en het nummer van uw account, het wachtwoord en/of de wachtzin. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het behoud van de confidentialiteit van uw loginnaam, het accountnummer, het wachtwoord en/of de wachtzin. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk niet-toegelaten gebruik van uw loginnaam, accountnummer, wachtwoord en/of wachtzin, en u bent verantwoordelijk voor alle niet-toegelaten activiteiten, kosten en/of verplichtingen ten gevolge van het gebruik van uw loginnaam, accountnummer, wachtwoord en/of wachtzin. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor niet-toegelaten gebruik of misbruik van uw loginnaam, accountnummer, wachtwoord en/of wachtzin of de optie inzake veilige authenticatie. 

 

 1. TUSSENPERSONEN

 

U stemt ermee in dat, indien uw tussenpersoon (bv. uw administratieve contactpersoon, internetserviceprovider, bediende) in uw naam een dienst of diensten aankocht, u niettemin als opdrachtgever bent gebonden door alle voorwaarden. Uw voortgezet gebruik van onze diensten houdt uw akkoord in met niet door u geautoriseerde acties van uw tussenpersoon.  

 

Door gebruik van uw loginnaam, accountnummer of wachtwoord of andere voorgewend optreden voor uw rekening, bevestigt uw tussenpersoon dat hij of zij gemachtigd is om in uw naam een beroep te doen op onze diensten, dat hij/zij is gemachtigd om u te verplichten tot naleving van onderhavige algemene voorwaarden, dat hij of zij u op de hoogte heeft gebracht van deze voorwaarden, en dat hij of zij gemachtigd om in uw naam op te treden. Daarenboven bent u aansprakelijk voor de eventuele fouten gepleegd door uw tussenpersoon. 

 

 1. RECHT TOT WEIGERING

 

We behouden het recht voor om te weigeren u toegang te geven tot de diensten van SEO Page Optimizer. In dat geval stemmen we in met terugbetaling van eventuele door u betaalde abonnementsgelden waarvoor nog geen dienstverlening werd geleverd. U stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zullen zijn voor verlies, beschadiging en/of winstderving die zouden voortkomen uit onze weigering tot inschrijving op de diensten van SEO Page Optimizer. 

 

 1. KENNISGEVINGEN EN BETEKENINGEN

 

Behoudens andersluidende vermelding in de voorwaarden, zullen alle kennisgevingen aan SEO Page Optimizer, tenzij contractueel anders bepaald, schriftelijk dienen te zijn en geadresseerd aan SEO Page Optimizer: Bisschoppenhoflaan 380, 2100 Deurne, België. Geen enkele adreswijziging van de abonnee zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet per aangetekende brief bekend is gemaakt. tenzij in onderlinge overeenstemming anders is bepaald. 

 

 1. DEELBAARHEID

 

U stemt ermee in dat de onderdelen van de onderhavige algemene voorwaarden deelbaar zijn. Indien een voorwaarde geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen gevolgen hebben voor de rest van onderhavige algemene voorwaarden. 

 

 1. VOLLEDIGE VOORWAARDEN

 

U stemt ermee in dat onderhavige algemene voorwaarden en de voorschriften en gedragscodes die erin zijn vervat of waarnaar wordt verwezen partijen tot wet strekken en dat ze in de plaats komen van alle vorige voorwaarden en afspraken, schriftelijk en mondeling, ingesteld door gebruik, praktijk, beleid of precedent, inzake het voorwerp van onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gebruikmaking door u van de diensten van SEO Page Optimizer. 

 

 1. OVERDRACHT EN WEDERVERKOOP

 

Behoudens andersluidende vermelding in deze voorwaarden, zijn uw rechten die voortvloeien uit onderhavige voorwaarden niet overdraagbaar noch wederverkoopbaar. Elke poging door uw schuldeisers om een belang te verwerven in onder deze voorwaarden vallende rechten, via beslaglegging, invordering of anderszins, maken onderhavige voorwaarden en de eventuele overeenkomsten tussen de partijen nietig. U stemt ermee in geen van onze diensten door te verkopen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SEO Page Optimizer. 

 

 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING

 

U erkent uitdrukkelijk dat de bevoegdheid voor alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de eventuele tussen de partijen geldende overeenkomsten berust bij de rechtbanken van Antwerpen. Partijen komen overeen dat zij kiezen voor de toepassing van het Belgische recht inzake alle conflicten en interpretaties die verband houden met onderhavige voorwaarden.